โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำนิสิตนักศึกษา เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมหัวข้อ สุขสง่า... | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำนิสิตนักศึกษา เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมหัวข้อ สุขสง่า...


เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ

ได้ร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยทางสำนักงานสาธารณสุข ได้เชิญหน่วยงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู ,ผูัช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ,อาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง ,อาจารย์เปศล อัศวปรมิตชัย และคณาจารย์จากสาขาทัศนศิลป์

ได้นำนิสิตนักศึกษา เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมหัวข้อ สุขสง่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาได้นำเสนอความรู้ความสามารถและประสบการณ์

สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้