โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3

ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่